Betontest
kontakt: +420 541 213 187

Akreditovaná zkušební laboratoř

člen STAVCERTu, zájmového sdružení právnických osob

Zkušební laboratoř

Laboratoř stavebních hmot

1. Čerstvý beton

Naší hlavní činností je dohled při betonážích na stavbách velkého i menšího rozsahu. Laboratoř disponuje zkušeným a odborně vyškoleným personálem a dostatečným technickým vybavením. Standardně s sebou naši pracovníci vozí vybavení na stanovení konzistence sednutím kužele, tlakový hrnec pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu. Samozřejmostí je teploměr pro záznam teploty betonové směsi a okolního vzduchu a také formy pro zhotovení zkušebních krychlí. V případě Vašeho požadavku můžeme stanovit konzistenci rozlitím či zhotovit jiná zkušební tělesa (trámce, válce). Zároveň máme vybavení pro zkoušky konzistence samozhutnitelných betonů SCC.


Prováděné zkoušky čerstvého betonu

 • Stanovení konzistence - sednutí Abramsova kužele
 • Stanovení konzistence - rozlitím
 • Stanovení obsahu vzduchu - tlaková metoda
 • Stanovení obsahu vody - odparem
 • Stanovaní teploty ČB
 • Stanovaní objemové hmotnosti ČB
 • Stanovaní konzistence SCC betonů

2. Návrh receptur betonových směsí všech druhů a vlastností

Hlavní předností laboratoře je schopnost navrhovat optimální složení čerstvého betonu (receptury) dle platných ČSN a TKP včetně jejich ověření průkazní zkouškou a to z hlediska kvality a požadavků zákazníka. To vše je umožněno jak kvalitním přístrojovým vybavením laboratoře, tak znalostmi a zkušenostmi s využíváním moderních postupů, metod a technologií.

Vypracování průkazních zkoušek pro

 • transportbetony
 • betony pro prefa výrobu
 • receptury pro výrobu zavlhlých betonových směsí vibrolisováním
 • provzdušněné a samozhutnitelné (SCC)
 • betony pro vozovky (CB I-III, KSC I-II, PB I-II, SI-II)
 • stříkané betony pro podzemní stavby

3. Ztvrdlý beton

V naší laboratoři jsme plně zařízeni na testování většiny požadovaných vlastností betonu. Máme dostatečné kapacity pro normové uložení betonových vzorků, mrazící zařízení pro stanovení odolnosti betonu vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, zařízení pro stanovení vodotěsnosti betonu (stanovení hloubky průsaku) a samozřejmě automatickým hydraulickým lisem pro stanovení základních mechanických vlastností betonových vzorků.

Zároveň jsme s naším zařízením schopni provádět odběry vzorků přímo z konstrukce (vývrty Ø 50 – 200 mm), stanovit nedestruktivně pevnost betonu odrazovým tvrdoměrem Schmidt či zkoušet povrchové tahové pevnosti betonu, správkových hmot a nátěrů odtrhovou zkouškou.

Prováděné zkoušky ztvrdlého betonu

 • Pevnost v tlaku
 • Pevnost v tahu za pohybu
 • Pevnost v příčném tahu
 • Stanovení objemové hmotnosti
 • Mrazuvzdornost
 • Odolnost proti CHRL
 • Vodotěsnost (stanovení hloubky průsaku)
 • Nedestruktivní zkouška – Schmidtovým tvrdoměrem typu L a N
 • Tahová pevnost povrchových vrstev

4. Správkové hmoty, injektáže a nátěry

Ve snaze vyhovět stále častějším požadavkům našich zákazníků zavádíme také zkoušky materiálů pro opravy a sanace betonových konstrukcí.
Díky našim odborným znalostem a technickému vybavení jsme schopni odzkoušet veškeré správkové a injektáží malty na bázi silikátových pojiv. Tyto hmoty a jejich vlastnosti jsou standardně testovány dle platných ČSN EN.
Zároveň nabízíme inspekci sekundární ochrany konstrukce – nátěrových systémů – jejich přídržnost s podkladem odtrhovou zkouškou.

Prováděné zkoušky správkových hmot a injektáží

 • Pevnost malty v tlaku
 • Pevnost malty v tahu za ohybu
 • Soudržnost malt s podkladem
 • Objemové změny malty a lineární smrštění
 • Viskozita cementových injektáží - Marshův kužel
 • Mrazuvzdornost a CHRL

5. Stříkaný beton – torkrety

Bez aplikace stříkaného betonu si v dnešní době lze jen těžko představit speciální moderní stavební práce – zejména výstavbu podzemních staveb (tunelů, štol, apod.), ale tato technologie je velmi často využívána i pro nanášení (ukládání) betonu či malty např. při sanačních pracích.
Laboratoř má dlouholetou praxi se zkoušením a návrhem stříkaného betonu zejména při výstavbě tunelů Při zkoušení takto ukládaných betonů se naši zkušení pracovníci řídí platnými technickými normami EN nebo rakouskou směrnicí OBV 1991.

Stříkaný beton

 • Pevnost v tlaku na vývrtech
 • Pevnost v tahu na vývrtech

6. Vzorkování

Vzorkování neboli odběr vzorků čerstvého betonu na staveništi provádí zkušební laboratoř podle normalizovaných postupů uvedených v ČSN EN 12350-1:2009.

 

© 2013 Betontest spol s r.o.. Všechna práva vyhrazena. Webdesign by Designit Webdesign Brno